ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hanker for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hanker for*, -hanker for-

hanker for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hanker for (phrv.) ปรารถนา (บางสิ่ง) อย่างมาก Syn. hanker after
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I have a thing for Du Maurier, and you hanker for T.S. Eliot.ฉันคิดว่าจะทำแนวแบบ Du Maurier เธอก็เป็น T.S. Eliot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hanker for
Back to top