ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hang round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hang round*, -hang round-

hang round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang round (phrv.) ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น See also: ค่อยๆพัฒนา
hang round (phrv.) คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ Syn. bang around, kick about
hang round (phrv.) เป็นเพื่อนกับ See also: สนิทสนมกับ
hang round (phrv.) ขู่ให้กลัว
hang round (phrv.) คอยโดยไม่ทำอะไร Syn. hang about, hang around
hang round (phrv.) แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย Syn. hang about, hang around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hang round
Back to top