ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hang on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hang on*, -hang on-

hang on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang on (phrv.) ถือสายไว้ก่อน See also: ถือต่อไป, ยกหูไว้ก่อน Syn. hold on
hang on (phrv.) ถือสาย (โทรศัพท์) ไว้ก่อน Syn. hold on
hang on (phrv.) สู้ต่อไป See also: ทนต่อไป Syn. hold on, last out, stick out
hang on (phrv.) กด See also: ลงน้ำหนักบน, ดึง Syn. hold onto
hang on (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: เปลี่ยนไปตาม Syn. hinge on, pivot on, ride on
hang on (phrv.) เกาะติดกับ Syn. hang onto
hang on (phrv.) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang on (phrv.) ตั้งใจฟัง
hang one on (idm.) ออกไปเมา (ข้างนอก)
hang one on (idm.) ต่อย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชก
hang onto (phrv.) จับไว้แน่น See also: ถือไว้แน่น Syn. hang on, hold onto
hang onto (phrv.) เกาะติดกับ
hang onto (phrv.) พยายามเก็บหรือรักษา Syn. cling onto, cling to, hold onto, stick to
hang onto (phrv.) ช่วยเหลือ See also: สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, they hang on me like leeches.คุณจะรู้ว่า พวกเขา แขวนบน ฉัน Iike Ieeches
Let me hang on with two hands or I will fall.ให้ผมจับไว้สองมือ ไม่งั้นผมร่วงแน่
It got to be a habit, something to hang on to.- มันคงติดเป็นนิสัย ต้องถืออะไรบางอย่างไว้
We'll reinforce them later. If you find any keys, hang on to them.แล้วค่อยมาตอกเสริมทีหลัง ถ้าใครเจอกุญแจ ก็เก็บเอาไว้ด้วย
All right. Hang on a second, okay?มอง ก็ดี แขวนในที่สองโอเค?
So it's my fault you hang on to every little thing!เป็นความผิดของผมอีกละซิ ที่คุณ กลายเป็นคนคิดมาก!
You're tired? Hang on a while.เหนื่อยเหรอ เกาะไว้นะ
Just a moment, I know I've got it. Would you hang on to that?แป๊บนึงนะครับ ผมว่าผมเอามาแล้วนะ ช่วยถือนี่ให้หน่อยนะครับ
I'll hang on to those while you look around.ผมจะถือให้ระหว่างที่คุณเลือกของน่ะ
Jack, unit is close. You just hang on there Jack, hang on.แจ๊ค เราใกล้จะถึงนายแล้ว รออยู่ที่นั่น อย่าไปไหน
Yeah, well... some people hang on when they should just let go.ใช่ เอ่อ บางคนยังยึดติดในเวลาที่พวกเขาควรจะปล่อยมันไปน่ะ
I can't hang on much longer.ข้าคงจะอยู่ได้อีกไม่นาน

hang on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ, 吊死] death by hanging; to hang oneself

hang on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
壁に掛かる;壁にかかる[かべにかかる, kabenikakaru] (exp,v5r,vi) to hang on the wall
食い下がる(P);食下がる[くいさがる, kuisagaru] (v5r,vi) to hang on to; to doff; (P)
つり革;吊り革;吊革;釣り革;釣革[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto)
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P)
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from
追い回す;追いまわす;追回す[おいまわす, oimawasu] (v5s,vt) to chase about; to hang on; to drive hard
項垂れる[うなだれる, unadareru] (v1,vi) to hang one's head
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)
頭を垂れる;こうべを垂れる;首を垂れる[こうべをたれる, koubewotareru] (exp,v1) (1) to hang one's head; (2) to bow down
首を括る;首をくくる[くびをくくる, kubiwokukuru] (exp,v5r) to hang oneself; to strangle oneself

hang on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on FR: dépendre de
พาด[v.] (phāt) EN: lean ; lean on/against ; hang on FR: s'appuyer sur
สุดแต่[v.] (suttāe) EN: depend upon ; hang on FR: dépendre de ; ça dépend de
แขวนคอตาย[v. exp.] (khwaēnkhø t) EN: hang oneself FR: se pendre
ผูกคอ[v. exp.] (phūk khø) EN: hang oneself FR: se pendre ; se suicider
ผูกคอตาย[v. exp.] (phūk khø tā) EN: hang oneself FR: se pendre ; se suicider
ท่าทางองอาจ[n. exp.] (thāthāng on) EN: FR: mine gaillarde [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hang on
Back to top