ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hand (someone) over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hand (someone) over*, -hand (someone) over-