ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hammer into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hammer into*, -hammer into-

hammer into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hammer into (phrv.) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป
hammer into (phrv.) ตีให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยค้อน See also: ตอกให้เป็นรูปร่าง Syn. beat into, pound into
hammer into (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอนสั่ง Syn. beat into, din in, drill into, drive into

hammer into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P)

hammer into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hammer into
Back to top