ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hammer in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hammer in*, -hammer in-

hammer in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hammer in (phrv.) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป Syn. drive in, pound in
hammer in (phrv.) พังเข้าไป
hammer in (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอน, พร่ำสั่งสอน Syn. beat in, din in, drill in, drive in, pump in
hammer into (phrv.) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป
hammer into (phrv.) ตีให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยค้อน See also: ตอกให้เป็นรูปร่าง Syn. beat into, pound into
hammer into (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอนสั่ง Syn. beat into, din in, drill into, drive into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hanging right up here on the wall just like his hammer in the garage.แขวนไว้บนกำแพง เหมือนกับค้อนในโรงรถ
Stood over him, hammer in the air.ยืนเหนือหัวเขา เหวี่ยงค้อนไปมาในอากาศ
That was off the hammer! The hammer in the bell. # Tough crowd. #โดนฆ้อนทุบไปเลย ฆ้อนในในกระดิ่งไง # Tough crowd.
You keep a hammer in your desk.คุณเก็บค้อน ในลิ้นชักด้วย
Okay, anyone who's wandered through a museum in Italy knows that a chisel and a hammer in the right hands can be a beautiful thing.พิพิธภัณฑ์ในอิตาลี ก็รู้กันดีว่าสิ่วและค้อน ถ้าอยู่กับคนถูกคน ก็สามารถสร้างสิ่งสวยงามได้
And I realized, well, I haven't marched in here and brought down the hammer in way too long.แล้วก็คิดได้ว่า อ่า ฉันยังไม่ได้บังคับอะไรพวกนายมั่งเลย ใจดีมากนานเกินไปแล้ว
But if you put the hammer in an elevator... - It would still go up.- แล้วถ้าวางค้อนไว้ในลิฟท์ล่ะ?
There was a hammer in her bag.เขาบอกว่าเธอร้องให้ช่วย
Him being out of the picture created tremendous opportunities for Hammer Industries, you know?เขาลดบทบาทลง โอกาสแฮมเมอร์ อินดัสตรี้ก็เพิ่มขึ้น
For America and its allies, Hammer Industries is reporting for...อเมริกาและพันธมิตร แฮมเมอร์ อินดัสทรี้รายงานตัว

hammer in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P)

hammer in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hammer in
Back to top