ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haggle over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haggle over*, -haggle over-

haggle over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haggle over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. haggle about, bargain about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's your problem. Why didn't you come back and haggle over it?ความผิดของเธอนั่นแหละ เธอน่าจะต่อสู้ให้มันมากกว่านี้
Remember? Bill and I, we had to haggle over every sofa, every chair.บิลกับฉันต้องต่อรองโซฟากับเก้าอี้ทุกตัว

haggle over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 讨价还价 / 討價還價] haggle over price

haggle over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยงราคา[v. exp.] (kīeng rākhā) EN: haggle over the price ; bargain ; dicker FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haggle over
Back to top