ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gum up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gum up*, -gum up-

gum up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gum up (phrv.) ทำให้เหนียว
gum up (phrv.) มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้เสียไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Won't it gum up your machine?มันจะไม่มีปัญหากับเครื่องคุณเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gum up
Back to top