ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gum down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gum down*, -gum down-

gum down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gum down (phrv.) ทาด้วยกาว See also: ทากาว Syn. glue down, stick down, stick on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gum down
Back to top