ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gulp back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gulp back*, -gulp back-

gulp back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gulp back (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gulp back
Back to top