ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guardian angel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guardian angel*, -guardian angel-

guardian angel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guardian angel (n.) เทพที่คุ้มครองเมื่อยามตกอยู่ในอันตราย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm your guardian angel who'll help you go, I mean, stay home.ฉันคือเทพคุ้มครองเธอ ช่วยเธอ,ฉันหมายถึง,ให้เธอได้อยู่บ้านต่อไป
I would like to ask you to become his little guardian angel to help him, and become friends with himคือ ครูต้องการ ให้เธอ ช่วยเป็นเทวดาตัวน้อยปกป้องเขา ช่วยเขา และเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเขา
We'll make you look like a fucking guardian angel to the underworld.เราอาจจะทำให้นายกลายเป็น เทวดาผู้ปกป้องโลกแห่งอาชญากรรมไปเลยก็ได้
I'd say you're his guardian angel right about now.ผมว่าคุณเป็นนางฟ้าของเขา
Hey, is that my guardian angel looking down on me from above?เฮ้ นั้นเทวดาผู้พิทักษ์ของผม มองดูผมจากเบื้องบน
Got my guardian angel here.มีเทพผู้พิทักษ์อยู่ทั้งคน
On your long journey to become King, you'll need a guardian angel.หนทางที่จะได้เป็นราชา เจ้าต้องมีเทวดาคอยคุ้มภัย
My guardian angel. I am impressed.เทวดาผู้พิทักษ์ของผม ผมประทับใจมาก
Marie, my guardian angel.Marie, my guardian angel.
My guardian angel.นางฟ้าผู้คุ้มครองฉัน
Maybe you have a guardian angel.นายอาจจะมีเทวดา คอยปกป้องคุ้มครองก็ได้
You make it sound like you're my guardian angel.คุณพูดเหมือน คุณเป็นเทวทูตประจำตัวฉัน

guardian angel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
守護天使[しゅごてんし, shugotenshi] (n) guardian angel

guardian angel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทพารักษ์[n.] (thēphārak) EN: guardian angel ; guardian spirit FR:
เทพนม[n.] (thēpphanom) EN: the figure of deva ; wai-ing angel protector ; guardian angel ; [representation of a deity with hands pressed together in a gesture of respect] FR:

guardian angel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzengel {m}guardian angel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guardian angel
Back to top