ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

group round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *group round*, -group round-

group round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
group round (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group about, ground around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า group round
Back to top