ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

group around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *group around*, -group around-

group around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
group around (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group about, group round
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's hard to know, because the LGBT mix responds to a historical need to defend and group around identities.รู้ได้ยากนะ เพราะกลุ่มผสมที่เรียกว่าแอลจีบีที ตอบสนองต่อความต้องการเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อปกป้องและรวมตัวตนหลายๆ แบบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า group around
Back to top