ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

group about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *group about*, -group about-

group about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
group about (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group around, group round
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The others told me that you and Patricia told the group about this Beast.คนอื่นบอกฉัน... ว่าคุณกับแพททริเชียบอกทุกคนเรื่องอสูร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า group about
Back to top