ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ground wire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ground wire*, -ground wire-

ground wire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ground wire (n.) สายดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
ground wireสายดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ground wire; groundสายดิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ground Wireสายดิน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ground wire gives the current a safe place to go.สายไฟใต้ดินช่วยรักษาความปลอดภัย
We have proof that someone tampered with the ground wire on that microphone.เรามีหลักฐานว่ามีคนตัดสายดิน ของไมโครโฟนนั่น
"Ground wire faulty. Shows signs of tampering."สายไฟใต้ดินชำรุด มีร่องรอยถูกตัด

ground wire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
地下線[ちかせん, chikasen] (n) underground wire or cable

ground wire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สายดิน[n.] (sāidin) EN: ground connection ; ground line ; earth wire ; ground wire FR: prise de terre [f]

ground wire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ground wire
Back to top