ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grope for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grope for*, -grope for-

grope for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grope for (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope after
grope for (phrv.) ค้นหา

grope for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
探り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)

grope for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำทาง[v. exp.] (khlam thāng) EN: feel one's way ; grope for the way FR:
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grope for
Back to top