ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grope around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grope around*, -grope around-

grope around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grope around (phrv.) คลำหา Syn. grope about
grope around (phrv.) พยายามหาทางเลี่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grope around
Back to top