ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grope after

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grope after*, -grope after-

grope after ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grope after (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope for
grope after (phrv.) ค้นหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grope after
Back to top