ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grope about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grope about*, -grope about-

grope about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grope about (phrv.) คลำหา Syn. grope around
grope about (phrv.) พยายามหาทางเลี่ยง

grope about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r,vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grope about
Back to top