ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

griddlecake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *griddlecake*, -griddlecake-

griddlecake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
griddlecake (n.) ขนมแพนเค้ก See also: แพนเค้ก Syn. hot cake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า griddlecake
Back to top