ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graving dock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graving dock*, -graving dock-

graving dock ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
graving dockอู่เรือแห้ง

graving dock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อู่แห้ง[n.] (ūhaēng ) EN: dry dock ; graving dock FR: cale sèche [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graving dock
Back to top