ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

granting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *granting*, -granting-

granting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
granting (n.) การยอมให้ Syn. yielding
granting that (conj.) สมมุติว่า See also: ในกรณีที่ว่า Syn. if, in case that, presuming
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราภูมิ (n.) an official paper granting immunity from taxes and convee

granting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้สินเชื่อ[n. exp.] (kān hai sin) EN: granting credit facility FR:
ตราภูมิ[n.] (trāphūm) EN: official paper granting immunity from taxes and convee FR:

granting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewilligungsbescheid {m}notice of granting
Patenterteilungsverfahren {n}patent granting procedure
Erteilungsverfahren {n}procedure up to granting
Baugenehmigungsverfahren {n}proceeding on the granting of permission
Erteilungsantrag {m}request for granting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า granting
Back to top