ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

granted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *granted*, -granted-

granted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
granted (adj.) ซึ่งนำเสนอให้ Syn. bestowed

granted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就算[jiù suàn, ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ, 就算] granted that; even if
照准[zhào zhǔn, ㄓㄠˋ ㄓㄨㄣˇ, 照准 / 照準] request granted (formal usage in old document); to aim (gun)
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted

granted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
と仮定しても[とかていしても, tokateishitemo] (exp) even assuming that ...; even granted that ...
にせよ;せよ[, niseyo ; seyo] (exp) granted that; even if; even though
帯刀御免[たいとうごめん, taitougomen] (n) a non-samurai being granted the privilege of wearing a sword (during the Edo period)
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout
謁を賜わる[えつをたまわる, etsuwotamawaru] (exp,v5r) to be granted an audience
一人腹[ひとりばら, hitoribara] (n) taking for granted; rash conclusion
前官礼遇[ぜんかんれいぐう, zenkanreiguu] (n) (being granted) the privileges of one's former (official) post
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P)
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)

granted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า granted
Back to top