ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grade point average

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grade point average*, -grade point average-

grade point average ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grade point average (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA) Syn. grade point index
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกรดเฉลี่ย (n.) grade point average See also: GPA
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His grade point average begins with zero.เกรดของเขาขึ้นต้นด้วยเลข 0
At this level, the differences in grade point average are minimal.ชูวว อย่าพูดชื่อเธอดังนักสิ
The Cheerios! Grade point average has dropped three full points.เกรดเฉลี่ยของทีม Cheerios ต้องตกต่ำลงไป
If there is even a chance that this guy is Tully's secret weapon, we're gonna need a hell of a lot more than his goddamn grade point average!มีโอกาสที่หมอนี่จะเป็นอาวุธลับของไอ้ทัลลี่ เราต้องรู้เกี่ยวกับเขาทุกอย่าง ไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยตอนเรียน
I have a 0.0 grade point average.ชั้นได้เกรดเฉลี่ย 0.0
If the darkness persists, candles and flashlights will be distributed based on grade point average.ถ้าความมืดยังฝังแน่น เทียนและไฟฉาย\กระจายไปตาม ผลการเรียนเฉลี่ย

grade point average ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรดเฉลี่ย[n. exp.] (krēt chalīa) EN: grade point average ; GPA FR:
ผลการเรียนเฉลี่ย[n. exp.] (phon kān rī) EN: Grade Point Average (GPA) FR:
ระดับคะแนนเฉลี่ย[n. exp.] (radap khana) EN: Grade Point Average (GPA) FR:

grade point average ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notendurchschnitt {m}grade point average

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grade point average
Back to top