ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graceful in manner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graceful in manner*, -graceful in manner-

graceful in manner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graceful in manner
Back to top