ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grab for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grab for*, -grab for-

grab for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grab for (phrv.) พยายามคว้า See also: ยึด, จับ, ฉวย Syn. grab at, grab onto, grasp at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll let the niggers, kikes, and spics grab for the pie.เราจะปล่อยให้พวกนิโกร กับพวกผิวเหลือง/ได้พายไปครอง
Set the grab for the following day.วางแผนแล้วขโมยในวันถัดไป
Simply does not want become like me, which, grab for a compliment, seems quite unlikely.เธอไม่ต้องการให้นายเป็นแบบฉัน ซึ่งน่าชมเชยมาก แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่จริง
I'm a little worried that my picking you as a running mate is going to seem like a desperate grab for the straight vote if you don't really look like a serious candidate, you know?ฉันค่อนข้างกังวลว่า การเลือกนาย มาเป็นเพื่อนร่วมทีมจะกลายเป็น การเลือกมาส่งๆ เพียงเพื่อหวังคะแนนโหวตจากคนที่ไม่ใช่เกย์ ถ้าเกิดนายดู
Make a grab for Nancy and you're up against 300 pounds of iron that goes by the name of Marv.ทำให้คว้าสำหรับแนนซี่และคุณขึ้นกับ? 300 ของธาตุเหล็ก ที่จะไปตามชื่อของมาร์ฟ

grab for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตีขลุม[v.] (tīkhlum) EN: grab ; claim ; assume ; grab for oneself FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grab for
Back to top