ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goggle at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goggle at*, -goggle at-

goggle at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goggle at (phrv.) (เบิ่งตาโต) จ้องมองที่ (ด้วยความสงสัยหรือประหลาดใจ) Syn. gape at, gawk at, gaze at, stare at

goggle at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goggle at
Back to top