ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gobble down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gobble down*, -gobble down-

gobble down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gobble down (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gobble down
Back to top