ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goad into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goad into*, -goad into-

goad into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goad into (phrv.) กระตุ้น See also: ทำให้โกรธหรือรำคาญ, แหย่ Syn. provoke into, sting into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goad into
Back to top