ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go with*, -go with-

go with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go with (phrv.) เดินทางไปกับ Syn. go together, take with
go without (phrv.) ดำเนินไปหรือทำโดยปราศจาก Syn. do without, manage without
go without (phrv.) เดินทางไปโดยปราศจาก See also: ไปโดยไม่เอาหรือไม่มี
go without saying (idm.) เป็นที่แน่ชัด See also: อย่างชัดแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดตาหลับขับตานอน (v.) go without sleep See also: stay up late, forget to sleep and eat Syn. อดนอน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I could go with you againฉันอาจจะไปกับคุณอีกครั้ง
Look, why don't you go with him?ฟังนะ ทำไมไม่ไปกับเขา?
Can I go with you guys?ขอฉันไปกับพวกนายด้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'd rather go with you, heyแต่ฉันอยากจะไปกับคุณเดี๋ยว ก่อน
Are you sure you don't want me to go with you, Max?เเม็กซิม เเน่ใจนะคะ ว่าไม่อยากให้ฉันไปด้วย
And there are many tricks. Santiago, I could go with you again.ซันติอาโกฉันจะไปกับคุณอีก ครั้ง
I ain't goin' with him. I'll go with Childs.แล้วพวกเราจะกลับมารวมตัวกันที่นี้ ภายใน 20 นาทีนี้
Will anyone go with me?ใครจะไปกับฉันได้บ้าง
We can't just go with them.- เรายอมให้จับไม่ได้
Don't doubt yourself. Go with it. Feel it.อย่าได้สงสัยในตัวเอง,จงก้าวไปกับมัน,รู้สึกถึงมันให้ได้
She can go with you!นังหนูนั่นไปกับลื้อได้
I'll go with you to the police.ฉันจะไปหาตำรวจกับนาย
He'll see the world. Pity you couldn't go with him.เขาเป็นคนเข้าใจโลกนะ โทษที ไม่เหมือนกับเธอเลย
No, you go with them.ไม่ได้ เธอต้องไปกับพวกเขา
I'll go with that, Russell. But I want Joe and Larry with him in London.ฉันจะไปกับที่รัสเซล แต่ฉันต้องการโจและลาร์รีกับเขาในกรุงลอนดอน

go with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐ, ㄇㄧˇ, 靡] extravagant; go with fashion; not
[lí, ㄌㄧˊ, 漦] go with current; mucus; spittle
白饭[bái fàn, ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ, 白饭 / 白飯] plain cooked rice; rice with nothing to go with it
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
[gēn, ㄍㄣ, 跟] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to)

go with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
御摘み;御摘まみ;お摘み;お摘まみ[おつまみ, otsumami] (n) snacks to go with alcohol
波に乗る[なみにのる, namininoru] (exp,v5r) to go with the flow; to go with the times
連む[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to go with (a companion); to hang out with
同伴[どうはん, douhan] (vs) (1) to accompany; to go with; (n,adj-f) (2) company; companion; (P)
言うも愚か;言うもおろか[いうもおろか, iumooroka] (exp) to go without saying
連れ立つ;連立つ[つれだつ, tsuredatsu] (v5t,vi) to accompany; to go with; to go together

go with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
เข้ากับ[v. exp.] (khao kap) EN: go with ; get along with FR:
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
ควง[v.] (khūang) EN: go together ; go with ; date FR:
ไปด้วย[v.] (pai dūay) EN: accompany ; go with ; go along FR: accompagner ; aller ensemble ; aller avec
ไปกัน[v. exp.] (pai kan) EN: accompany ; go with someone FR: accompagner
ไปกับ[v. exp.] (pai kap) EN: accompany ; go with FR: accompagner
ไปเป็นเพื่อน[v. exp.] (pai pen phe) EN: accompany ; go with FR: accompagner
รับกับใบหน้า[v. exp.] (rap kap bai) EN: go with the face ; suit FR:
ร่วมไปด้วย[v.] (ruam pai dū) EN: accompany ; go with FR: accompagner ; aller ensemble
ติดตาม[v.] (tittām) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail ; tail FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khāonīo mam) EN: sticky rice with ripe mango ; glutinous rice and mangoes ; mango with sticky rice ; sticky rice in coconut cream with ripe mango FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
มะม่วง-น้ำปลาหวาน[xp] (mamūang–nām) EN: mango with sweet fish sauce FR:
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
อดตาหลับขับตานอน[v.] (ottālapkhap) EN: go without sleep FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go with
Back to top