ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go to the dogs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go to the dogs*, -go to the dogs-

go to the dogs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go to the dogs (idm.) ล่มสลาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถูกทำลาย

go to the dogs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs

go to the dogs ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go to the dogs
Back to top