ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go past

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go past*, -go past-

go past ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go past (phrv.) ผ่าน See also: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน Syn. come along, come by, fly by, get by, get past, go by
go past (phrv.) (เวลา) ผ่านไป Syn. fly by, go by, pass by
go past (phrv.) (เวลา)ผ่านไป Syn. come along, come by, fly by, get by
go past (phrv.) ก้าวหน้ากว่า See also: ไปไกลกว่า Syn. get beyond, get past, go beyond
go past (phrv.) ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ Syn. get past
go past a joke (idm.) เอาจริงเอาจังเกินไป See also: เลิกสนุกสนาน Syn. be beyond, get beyond, get past
go past caring (idm.) เลิกสนใจ See also: หยุดสนใจ Syn. be past, get beyond
go past endurance (idm.) เกินกว่าจะทนได้ See also: เกินกว่าที่คาดไว้ Syn. get beyond, get past
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll go past to the left of these central cases.เราจะไปที่ผ่านมาทางด้าน ซ้ายของกรณีเหล่านี้กลาง
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ
It's bound to go past a town and where there's a town, there's a road.มันก็เกี่ยวโยงกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของเมือง เส้นทางผ่านเข้าเมือง เหรอว่าจะเป็นถนนนั่นด้วย
We need to go past logic though. Come on. Let's go.- ขอคิสหน่อย เร็วเข้า
For Miss Jeanette, you gotta go past where the devil's at.เรามันโง่ รู้ตัวมั้ย
When you go past a managed forest, you see a mass of tree trunks.เมื่อคุณผ่านป่าปลูก คุณจะเห็นต้นไม้เต็มไปหมด
I think we should go past Birmingham to some place warm.ฉันคิดเราควรจะเดินทางผ่าน เมืองเบอร์มิ่งแฮมไปหาสถานที่อบอุ่น
And you're just gonna go past the casino with the big arrows in the parking lot.แล้วนายจะขับผ่านคาสิโน ที่มีลูกศรป้ายใหญ่ๆชี้บอกทางจอดรถ
Okay, now, go past the testing center down the hallway to the elevator.โอเค, ตอนนี้ เดินผ่านศูนย์ทดสอบไป ลงไปทางห้องโถง ไปยังลิฟต์
Never had to go past six, because this... my little lamb, is coordinates.ไม่ต้องหาเกินหกหลักเลย เพราะนี่ ... ...เจ้าลูกแกะน้อย คือพิกัด
Because I have to say, as you go past the pits, the track is not straight, it's a curve, and you daren't lift off, because the crews, they can hear the engine note change, so you have to keep your foot hard down.ขอบอกเลย พอออกมาจากพิท สนามมันไม่ได้ตรง มันโค้ง และคุณไม่กล้ายกคันเร่ง เพราะทีมงาน เขาได้ยินเสียงเครื่อง คุณเลยต้องเหยียบให้มิด
They don't go past 2000.ขนาดแอปเปลี่ยนคนเป็นซอมบี้ยังมี

go past ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り越す[とおりこす, toorikosu] (v5s,vi) to go past (a place or thing); to go beyond
過ぎ行く;過行く[すぎいく;すぎゆく, sugiiku ; sugiyuku] (v5k-s,vi) to pass; to go past
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go past
Back to top