ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go on at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go on at*, -go on at-

go on at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go on at (phrv.) ปรากฏตัวตอน See also: ปรากฏตัวเมื่อ Syn. come on
go on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, บอกย้ำ, บอกซ้ำซาก Syn. be after, be at, be on at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, if we had anything to go on at all here, any real-life lead whatsoever, believe me, I'd be the first guy talking to ballistics or forensics or whatever, all right?ฟังน่ะ ถ้าเรามีบางสิ่ง ที่จะทำตรงนี้ ชีวิตจริงจะนำพาไป อะไรก็ตามที เชื่อผม ผมนี่แหละจะเป็นคนแรก ไปคุยกับนักยุทโธปกรณ์
I've told your paperboy ten times... the flower bed sprinklers go on at 6:00 A.M. sharp.ฉันบอกเด็กส่งหนังสือพิมพ์ ของคุณเป็นสิบครั้งแล้ว ว่าสปริงเกอร์จะทำงานอัตโนมัติตอนเวลาหกโมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go on at
Back to top