ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go by*, -go by-

go by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go by (phrv.) ผ่านไป See also: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน Syn. come along, come by, go past
go by (phrv.) (เวลา) ผ่าน Syn. fly by, go on
go by (phrv.) ปล่อยให้ผ่านไป (เช่น โอกาสฯลฯ) โดยไม่ฉวยไว้
go by (phrv.) ไม่สังเกตเห็น
go by (phrv.) ทำงานได้ด้วย See also: แล่นได้ด้วย Syn. run on, work by
go by (phrv.) ทำงานด้วย See also: ถูกควบคุมด้วย Syn. run on, work by
go by (phrv.) เดินทางโดย (พาหนะ, ถนน ฯลบฯ)
go by (phrv.) นำทางโดย
go by (phrv.) ปฏิบัติตาม
go by (phrv.) รู้จักกันในนาม See also: ชื่อ Syn. call by, pass by
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
อ้อม (v.) go by an indirect or roundabout route See also: make a detour, go by a roundabout way, take a bypass Ops. ตรง, ลัด
นับวัน (adv.) as days go by See also: day by day
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you really intend to go by yourself no matter what?เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่
I'm not letting you go by yourself.ฉันไม่ยอมปล่อยพี่ไปคนเดียวหรอก
It's just that in these clothes, I would prefer to go by taxi.เพียงแต่ว่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้ ผมอยากกลับ ด้วยแท็กซี่มากกว่า
Don't go by her looks.- เธอดูผอมนะ - อย่าดูเป็นแบบนั้นสิคะ
It's easy. You go by the showers. You want to try?ง่ายๆ นายขอไปอาบน้ำ นายอยากลองไหม?
I'll go by foot. It's only 10 minutes.ฉันจะเดินไป แค่ 10 นาทีเอง
It's not too far. We can go by foot. We can swim there.ไม่ไกลด้วย เราเดินไปได้ เราไปว่ายน้ำที่นั่นได้
No, I don't go by that name anymore.ฉันไม่ได้ใช้ชื่อนั้นอีกแล้ว
You just saw three monkeys go by on a motorcycle, didn't you?เมื่อกี้พวกเธอเห็นลิง 3 ตัว ขี่มอเตอร์ไซด์มั้ย?
All right, I'll just go by myself.ก็ได้ ฉันไปเองก็ได้.
You see any humans go by here?นายเห็นคนผ่านมาแถวนี้ไม๊?
I go by the name of Trey Sellars, patrolman.ฉันไปโดยชื่อของแต้ม Sellars, ตำรวจ

go by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
経由[けいゆ(P);けいゆう, keiyu (P); keiyuu] (n-adv) (1) through; by way of; via; (vs) (2) to go via; to go by way of; (P)
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
陸を行く[りくをいく, rikuwoiku] (exp,v5k-s) to travel overland; to go by land
陸行[りっこう, rikkou] (n,vs) go by land
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome
罷り通る[まかりとおる, makaritooru] (v5r,vi) to go by; to let pass; to get away with; to let slide; to overlook
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s,vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P)
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across

go by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับรถไป...[v. exp.] (khap rot pa) EN: go by car to … FR: aller en voiture à …
ล่วงเลย[v.] (lūangloēi) EN: expire ; pass ; go by FR:
นับวัน[adv.] (nap wan) EN: as days go by ; day by day FR: jour après jour
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double ; go around FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
ไปทาง[v.] (paithāng) EN: take a shortcut ; go by a shortcut FR: prerndre un raccourci
ปฏิบัติตามกฎ[v. exp.] (patibat tām) EN: go by the book FR:

go by ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go by
Back to top