ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go broke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go broke*, -go broke-

go broke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go broke (phrv.) ล้มละลาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ประกาศว่าธุรกิจไม่สามารถจ่ายหนี้สินได้ Syn. go bankrupt, go bust
go broke (phrv.) พยายามทุกวิถีทาง (เพื่อเอาชนะ) Syn. go for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna go broke if I keep working at this place, and we need cash if we're going to Europe this summer.ฉันต้องถังแตกแน่ หากยังทำงานที่นี่ต่อ และเราต้องการเงิน ถ้าเรา จะไปเที่ยวยุโรปกันหน้าร้อนนี้
You'll go broke, you'll lose the house.พวกเขาไม่ใช่หน่วยงานกฎหมายของรัฐ จินตนาการได้เลย
Only the new money spend lavishly because they never know when they will go broke.พวกเศรษฐีใหม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้ว่าจะล้มละลายเมื่อไหร่

go broke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い詰める[くいつめる, kuitsumeru] (v1,vt) to go broke

go broke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
หมดตัว[v.] (mottūa) EN: go broke ; be wiped out ; have nothing left FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go broke
Back to top