ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go after

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go after*, -go after-

go after ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go after (phrv.) ไล่ตาม Syn. come after
go after (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อ Syn. aim at
go after (phrv.) พยายามเอาชนะ Syn. be after
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go after him myself.ฉันจะไปหลังจากที่เขาตัวเอง
If you go after Tattaglia, all hell will break loose. Pop can negotiate.ถ้าคุณไปหลังจาก Tattaglia นรกทั้งหมดจะแบ่งหลวม ป๊อปสามารถต่อรองได้
All right, get help! I'll go after him!โอเค ได้รับความช่วยเหลือ ผมจะไปหลังจากที่เขาได้ !
We want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้
I helped too. - I have to go after him!ไม่ใช่ความผิดนายทั้งหมด ฉันด้วย
So I'd provoke him so he wouldn't go after my mother and little brother.ผมจะคอยยั่วเขา เขาจะได้ไม่ตีแม่กับน้อง
I can't think of a better person to go after a super-villain with.ฉันหาคนไปจับตัวการร้าย ที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว
You go after claw.ฉันจะจัดการพวกตัวตลกนี่เอง
Or true. The D.A.'s not looking to go after Marissa.ใช่ แต่อัยการเขตไม่ได้ต้องการตัวมาริซซ่านะครับ
If you go after Ryan, even if he's brought in on charges,ถ้าคุณต้องสงสัยไรอัน ไม่ว่าเขาจะมีความผิดหรือไม่
Let's go after this is doneเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกัน
You be the good warrior. Go after this Riddick.ทำหน้าที่ให้ดี ล่าริดดิคมาให้ได้

go after ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบสาว[v. exp.] (jīp sāo) EN: go after a girl ; make up to a girl ; go courting FR: courtiser une jeune fille ; draguer
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ติดตาม[v.] (tittām) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail ; tail FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go after
Back to top