ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glut with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glut with*, -glut with-

glut with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glut with (phrv.) กินหรือดื่มจนล้นด้วย See also: เติมหรือใส่มากเกินไปด้วย Syn. saturate with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glut with
Back to top