ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glower at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glower at*, -glower at-

glower at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glower at (phrv.) จ้องมองอย่างไม่พอใจ Syn. frown at, scowl at

glower at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glower at
Back to top