ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glistering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glistering*, -glistering-

glistering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหน่ง[adj.] (neng) EN: shining ; bright ; glistering ; clear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glistering
Back to top