ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give forth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give forth*, -give forth-

give forth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give forth (phrv.) ปล่อย (กลิ่น, เสียงหรืออื่นๆ) ออกไป Syn. fling off, give off, give out

give forth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism

give forth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発する[はっする, hassuru] (vs-s) to fire (a gun); to emit; to give forth; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give forth
Back to top