ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give evidence of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give evidence of*, -give evidence of-

give evidence of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give evidence of (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, reveal, show, state firmly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give evidence of
Back to top