ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give back*, -give back-

give back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give back (phrv.) คืน See also: ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน Syn. get back, hand back, have back
give back (phrv.) สะท้อนกลับ
give back (phrv.) ชดใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
True. If we ever quit or retire, we'd have to give back our augmented brains and cyborg bodies.ถูกต้อง, ถ้าเราลาออกหรือปลดประจำการ, เราต้องคืนสมองกลและร่างกายครึ่งหุ่นให้เขา
You can't give back to them, Will.เธอเรียกเขากลับมาไม่ได้ วิลล์
He said he'd give back Reiko's money if this scheme went through well.เขาบอกว่าจะคืนเิงินเรย์โกะให้ ถ้าแผนการผ่านไปด้วยดี
I'll give back all the money you swindled off others.ผมจะนำเงินไปคืนคนที่คุณเคยโกงพวกเขามาก่อน
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี
But I am perfectly willing to give back to you your sensitive shit, you know, at a time of your choosing.แต่ผมเต็มใจอย่างยิ่ง ที่จะมอบของสำคัญคืนกลับให้คุณ คุณบอกเวลามาได้เลย
It's very important to give back to the community.มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรจะ ให้กลับคืนสู่สังคม
Because I have nothing to give back to you.เพราะฉัน ตอบแทนเธออะไรไม่ได้ไง
Know how many people would jump at the chance to give back to their parents, who would sacrifice everything without blinking?ผู้ซึ่งเสียสละให้ได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเอ่ยปาก และการคบกับผู้หญิงที่เด็กกว่า ไม่มีอะไรผิดสักหน่อย
Feels good to give back what we can.รู้สึกดีที่ได้คืนให้ในสิ่ง ที่เราสามารถทำได้
I always wanted to do that, give back to the community.หนูอยากทำมาตลอด ตอบแทนสังคมน่ะ
The more money the football program brings in, the more I can give back to you guys!และเงินที่เยอะกว่าสำหรับโปรแกรมฟุตบอล ผมให้ชมรมฟุตบอล\ แต่ผมจะคืนให้พวกคุณทีหลังแล้วกัน

give back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back

give back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back ; go back ; back to FR: restituer ; restaurer ; rétablir
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give back
Back to top