ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get up with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get up with*, -get up with-

get up with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get up with (phrv.) ตื่นขึ้นด้วย See also: ลุกจากเตียงด้วย (โดยเฉพาะหลังตื่นนอน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna get up with him tonight.ผมจะดูแลลูกเองคืนนี้
I get up with him so Georgina can sleep in.เพราะงั้น จอร์เจียน่าึถึงหลับได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get up with
Back to top