ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get up to*, -get up to-

get up to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get up to (phrv.) ไปถึง (ระดับสูงหรือนำหน้า)
get up to (phrv.) ไปถึง Syn. get to, go up to
get up to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะเสียงของ Syn. get up, get up with
get up to (phrv.) เพิ่มหรือปรับปรุงเพื่อไปถึง (มาตรฐาน) Syn. be up to, bring up to
get up to (phrv.) ทำ (สิ่งไม่ดีหรือสิ่งขำขัน)
get up to (phrv.) รู้ทัน See also: ทันสมัย Syn. be out of
get up to (phrv.) ประพฤติไม่ดี See also: พฤติกรรมไม่ดี Syn. be up to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just want to get up to my shack and get drunk.Can't burn the find of the century.
Lord only knows what they get up to now.พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นไงต่อไป
It's lateand I'm tired and all I want to do is get up to my dorm.- โอเค มันดึกแล้วและฉันก็เหนื่อย ฉันอยากขึ้นไปที่ห้อง เข้าใจมั๊ย
We've got to get up to ground level.เราต้องขึ้นไปบนพื้นดิน
Maybe that ship has returned. We should get up to the bridge.บางทีเจ้ายานนั่นอาจจะกลับมา เราต้องไปที่สะพาน
She's almost unable to get up to work.แม่เกือบลุกไปทำงานไม่ไหว
But let's say you do get up to the tenth floor.สมมติว่าเราสามารถขึ้นไปถึงชั้น 10
When we get up to the mothership, how long is this gonna take?พอเราขึ้นไปบนยานแม่ ต้องใช้เวลาแค่ไหนในการทำ?
Want to get up to get to you, but I can't.ฉันอยากไปหาเธอ แต่ฉันทำไม่ได้
The rest of us will get up to speed at the precinct.ส่วนที่เหลือจะไปที่สำนักงานเขต
Why don't you see what you can get up to in five minutes?ทำไมคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณสามารถรับได้ถึงห้านาที?
It'll take us 30 years to get up to speed.เราคงใช้เวลา 30 ปีถึงจะตามทัน

get up to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get up to
Back to top