ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get up*, -get up-

get up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get up (phrv.) ทำให้สูงขึ้น Syn. go up, go up to, send up, take up
get up (phrv.) ยืนขึ้น See also: ลุกขึ้น
get up (phrv.) ดึงขึ้น Syn. pull up
get up (phrv.) สร้าง
get up (phrv.) ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า) Syn. be up, get upto
get up (phrv.) ลุกขึ้น (หลังจากเจ็บป่วย) See also: หายดีขึ้น
get up (phrv.) เพิ่มขึ้น See also: มากขึ้น Syn. go down
get up (phrv.) ทำให้ (ความรู้สึกบางอย่าง) มากขึ้น Syn. work up
get up (phrv.) ศึกษา See also: เตรียมตัว Syn. work up
get up (phrv.) สร้าง See also: จัด
get up (phrv.) เตรียมใช้ See also: ใส่ Syn. get up
get up (phrv.) เปลี่ยนโฉม (แต่งตัว) Syn. get up, got up
get up (phrv.) (ลอย) โด่งขึ้น Syn. come through
get up (phrv.) ไป (คำสั่งกระตุ้นม้า) See also: ไปข้างหน้า
get up (phrv.) อยาก (หิว, กระหาย) Syn. work up
get up (phrv.) เริ่มสนุกกับ See also: ต้องการ (ทำ), อยาก (ทำ) Syn. work up
get up (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: รำคาญ Syn. put up
get up (phrv.) ทำให้โกรธมาก See also: ทำให้พลุ่งพล่าน Syn. be up
get up (phrv.) โกรธ See also: โมโห, ไม่พอใจ Syn. have up, put up
get up (phrv.) ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ
get up (phrv.) กระปรี้กระเปร่า See also: กระตือรือร้น
get up (phrv.) ผลิตไอน้ำ (เครื่องจักร)
get up (phrv.) กลัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. have up, put pu
get up against (phrv.) ยืนชิดกับ See also: ทำให้เคลื่อนไปติดกับ
get up to (phrv.) ไปถึง (ระดับสูงหรือนำหน้า)
get up to (phrv.) ไปถึง Syn. get to, go up to
get up to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะเสียงของ Syn. get up, get up with
get up to (phrv.) เพิ่มหรือปรับปรุงเพื่อไปถึง (มาตรฐาน) Syn. be up to, bring up to
get up to (phrv.) ทำ (สิ่งไม่ดีหรือสิ่งขำขัน)
get up to (phrv.) รู้ทัน See also: ทันสมัย Syn. be out of
get up to (phrv.) ประพฤติไม่ดี See also: พฤติกรรมไม่ดี Syn. be up to
get up with (phrv.) ตื่นขึ้นด้วย See also: ลุกจากเตียงด้วย (โดยเฉพาะหลังตื่นนอน)
get upto (phrv.) ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า) Syn. be up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืนขึ้น (v.) get up See also: rise, stand up, get to one´s feet, arise Syn. ลุกขึ้น, ตั้งขึ้น
ลุก (v.) get up See also: rise, stand up, get to one´s feet, arise Syn. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตั้งขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
It's difficult for him to get up earlyมันยากสำหรับเขาที่จะตื่นแต่เช้า
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're here! Get up on the roof.พวกมันมาแล้ว ไปบนหลังคา
Like, some account exec will get up and he'll say:เช่น exec บัญชีบางส่วนจะได้รับการขึ้นและเขาจะกล่าวว่า
I told you once but if I ever get you down you're gonna need a lot of help to get up again.จะบอกให้ฟังครั้งเดียวนะเพื่อน ถ้าฉันล้มนายได้เมื่อไหร่... ...ต้องใช้คนเยอะเลย ถึงช่วยนายลุกขึ้นได้
Claire, get up and turn those stage lights on and get these boys going.เคล เปิดไฟเวทีเหล่านั้นให้พวกเขาเหล่านี้เริ่ม
So get up on that wagon.ดังนั้นขึ้นไปบนรถโกดัง
I just want to get up to my shack and get drunk.Can't burn the find of the century.
For once, I'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราแค่รอการส่งกลับ
All right, but get up in time for lunch.ได้เลย, แต่อย่าลืมทานอะไรซักหน่อยด้วยล่ะ
You don't just get up and leave and... and walk out like that.ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นและ เดินจากไปอย่างนั้น
You realize you must get up at five?เธอตื่นตีห้าไหวมั้ยล่ะ?
I get up early, anyway.ไม่มีปัญหา ปกติผมตื่นเช้าอยู่แล้วครับ
¶ Then I get up in the morningแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้า

get up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass)
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear
起き返る[おきかえる, okikaeru] (v5r) (See 起き上がる) to rise; to erect; to get up
身を起こす[みをおこす, miwookosu] (exp,v5s) (1) to get up (e.g. from bed); (2) to make one's way in the world; to achieve in life
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink
立ち上がる(P);立上がる;起ち上がる;立ちあがる[たちあがる, tachiagaru] (v5r,vi) (1) to stand up; to get up; (2) to rise; (3) to recover; (4) to take action; to start; (5) to make the initial charge (in sumo); (6) {comp} to start up; to boot up; (P)
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P)
起き上がる(P);起きあがる;起き上る;起上がる;起上る[おきあがる, okiagaru] (v5r,vi) to rise; to erect; to get up; (P)

get up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy FR:
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้น[v.] (luk kheun) EN: get up ; rise ; stand up ; arise FR: se lever ; se relever
ผลุดลุกผลุดนั่ง[v. exp.] (phlut luk p) EN: get up and sit down repeatedly FR:
ตื่นเช้า[v. exp.] (teūn chāo) EN: get up early FR: se lever de bonne heure
ตื่นนอน[v.] (teūnnøn) EN: wake up ; be awake ; get up FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit ; sortir des bras de Morphée
ตื่นสาย[v. exp.] (teūn sāi) EN: get up late FR: faire la grasse matinée
ยงโย่[v.] (yongyō) EN: squat ; crouch ; get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get up
Back to top