ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get sidetracked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get sidetracked*, -get sidetracked-

get sidetracked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk re) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked FR: passer du coq à l'âne ; sauter du coq à l'âne

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get sidetracked
Back to top