ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get rid of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get rid of*, -get rid of-

get rid of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get rid of (vt.) กำจัด (คำสแลง) Syn. throw away
get rid of (vt.) ละทิ้ง See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง Syn. expel, give up Ops. retain, keep, preserve
get rid of (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ถอนราก Syn. take out
get rid of (vt.) กำจัดจนหมดสิ้น See also: ขจัดจนหมดสิ้น Syn. destroy, wipe out
get rid of (vt.) กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ Syn. discard, dump Ops. retain, keep
get rid of (vt.) กำจัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำหน่าย (v.) get rid of See also: dispose of Syn. กำจัด, จ่าย
ปัดขา (v.) get rid of See also: squeeze out Syn. ปัดแข้งปัดขา, กำจัด
ปัดแข้งปัดขา (v.) get rid of See also: squeeze out Syn. กำจัด

get rid of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ, 摈除 / 擯除] discard; get rid of; dispense with
清除[qīng chú, ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, 清除] eliminate; get rid of
使免除[shǐ miǎn chú, ㄕˇ ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, 使免除] get rid of
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, 屏除] get rid of; dismiss; brush aside
[tì, ㄊㄧˋ, 揥] get rid of; ivory hairpin
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 渫] get rid of; scatter; surname Xie

get rid of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
迎い酒[むかいざけ, mukaizake] (n) (See むかえざけ) morning drink to get rid of a hangover
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
消ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (obsc) (See 消する) to disappear; (vz,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (vz,vi) (3) (of time) to pass; to while away
消する;銷する[しょうする, shousuru] (vs-s,vi) (1) to disappear; (vs-s,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (3) (of time) to pass; to while away
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)

get rid of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off FR: se débarasser de
แก้รำคาญ[v. exp.] (kaē ramkhān) EN: get rid of an annoyance FR:
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัดให้หมดไป[v. exp.] (kamjat hai ) EN: get rid of FR: éradiquer
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดให้หมดไป[v. exp.] (khajat hai ) EN: get rid of ; eliminate FR:
ขจัดปัญหา[v. exp.] (khajat panh) EN: eliminate a problem ; get rid of a problem FR: éliminer un problème
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
โค่นล้ม[v. exp.] (khōn lom) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de ; éradiquer
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of ; purge ; remove FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
แมะ[v.] (mae) EN: get rid of ; fence FR:
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off FR: éliminer
เผด็จ[v.] (phadet) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy ; eliminate FR: liquider ; en finir
แผ้ว[v.] (phaēo) EN: clear ; clean ; get rid of FR: dégager ; débarrasser ; essarter
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel FR: refouler ; rejeter
ผลักไสไล่ส่ง[v. exp.] (phlak sai l) EN: push away ; drive ; exclude ; repel ; get rid of FR:
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: shed ; get rid of ; divest oneself of ; have sth removed FR: débarrasser
ตัดปัญหา[v. exp.] (tat panhā) EN: get around a problem ; get rid of a problem (by) ; put an end to a problem/difficulty ; cut the Gordian knot FR:
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ทิ้งไปเลย[v. exp.] (thing pai l) EN: get rid of FR:
ถีบหัวส่ง[v.] (thīphūasong) EN: get rid of (s.o.) ; expel FR:
ยักย้าย[v.] (yakyāi) EN: remove ; get rid of ; put out of reach FR:
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get rid of
Back to top