ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get off with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get off with*, -get off with-

get off with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get off with (phrv.) ตกลงมาจาก (รถหรือเครื่องยนต์) พร้อมกับ See also: ตกลงมาพร้อมกับ Syn. alight from
get off with (phrv.) หลุดรอด See also: รอดพ้น (โทษ) Syn. get away with, get off
get off with (phrv.) รอดพ้นจาก (การบาดเจ็บ, อันตราย) Syn. get off
get off with (phrv.) สนิทสนมกับ See also: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
get off with (phrv.) ไปให้พ้น See also: หลีกไป Syn. push off
get off with (phrv.) ไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก Syn. come on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get off! Get off with you!ไสหัวออกไปเลย รีบไปให้พ้น
I'd still have to go to trial. Probably get off with justifiable homicide.ฉันคงต้องโดนคดี แต่คงพ้นผิด เพราะเป็นการฆาตกรรม ที่สมเหตุสมผล
While I'm trying to get off with Sarah.ขณะที่ฉันพยายามจะไปอยู่ กับซาร่า
I'm sure you'll get off with community service.ผมมั่นใจว่าคุณจะรอดจากการโดนช่วยเหลือสังคม
How'd he get off with so little time?แล้วเขาหลุดออกมาเร็วขนาดนี้ได้ไง
Did he get off with you?- เขาหนีมากับคุณรึเปล่า

get off with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
少しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get off with
Back to top