ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get lost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get lost*, -get lost-

get lost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get lost (phrv.) หลงทาง Syn. drop dead
get lost (phrv.) ไปให้พ้น See also: ไปห่างๆ Syn. drop dead
Get lost! (sl.) ไปให้พ้น See also: ไปไกลๆ, ไสหัวไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงทาง (v.) get lost See also: lose one´s way
ทอดอารมณ์ (v.) get lost in day-dreams See also: be lost in day-dreams Syn. ปล่อยอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We could get lost and never find water and never make it back to the plane.เราอาจหลงทางและก็หาน้ำไม่เจอ แล้วก็หาทางกลับมาที่เครื่องบินไม่ได้
Very good time. They always get lost on the way. Come in.มาตรงเวลาดี ส่วนมากเขาจะหลงทางกัน เชิญข้างในครับ
It will be easy to escape and get lost in them.การหนีออกไปซ่อน ในเทือกเขานั้นง่ายมาก
You could just... - Yes, but he'll get lost in translation.-Yes, but it will get lost in translation.
So, you can give that baby to me, or go get lost in a blizzard. It's your choice.เอาละ นายจะให้เด็กฉัน หรือจะติดพายุหิมะ นายจะเลือกแบบไหน.
Guys, sticktogether. It's easy to get lost in here.พวก, เกาะกลุ่มกันไว้ ในนี้อาจหลงกันง่ายๆ.
I'm gonna get lost in here or something.ผมอาจจะหลงทางอยู่ในนี้ก็ได้
And if you get lost on the way... its the big metal thing with four wheels.ล้อสี่ข้างจะโดนเจาะอย่างพรุน
You can't get lost in the woods if you never go in to the woodsไม่มีใครหลงป่า ถ้าไม่เคยเข้าป่า
You can't get lost in the woods if you never go in to the woods right sir your the only person authorised to do so right sir your the only person authorised to do soไม่มีใครหลงป่า ถ้าไม่เคยเข้าป่า แน่นอน คุณเพียงคนเดียว ที่มีสิทธิ์ แน่นอน คุณเพียงคนเดียว ที่มีสิทธิ์
"Let me get lost in this enchantment.""มาทำให้ฉันหลงในการหลงใหลครั้งนี้"
But if you get lost and lose yourself# แต่ถ้าเธอเกิดหลง แล้วเสียสติขึ้นมาหละ

get lost ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)

get lost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (uk) to stray from; to get lost
道に迷う[みちにまよう, michinimayou] (exp,v5u) to lose one's way; to get lost
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
無くなる[なくなる, nakunaru] (v5r,vi) to disappear; to get lost; (P)
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P)

get lost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)
ผิดทาง[v.] (phit thāng) EN: lose one's way ; get lost FR:
พลัด[v.] (phlat) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost FR: se désunir ; se séparer

get lost ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get lost
Back to top