ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get in touch with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get in touch with*, -get in touch with-

get in touch with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get in touch with (idm.) ติดต่อกับ See also: ติดต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี
He'll get in touch with you.He'll get in touch with you.
I tried to get in touch with you, but the guys at Bragg never knew where to find you.ผมพยายามที่จะติดต่อกับคุณ , แต่พวกที่แบรกก์ไม่เคยรู้ที่จะหาคุณ
It tells you how to get in touch with them. I'll try to...มันจะบอกคุณว่าจะได้รับในการติดต่อกับพวกเขา ฉันจะพยายามที่จะ ...
We tried to get in touch with you, sir.เราพยายามติดต่อท่านครับ
You should get in touch with Yankee Hank.คุณควรไปติดต่อกับแยงกี้แฮงค์
Y-you know what? If you wanna get in touch with him, why don't you just call him at this number.If you want to get in touch with him, call this number.
Working in IA, you will get in touch with senior officialsทำงานสืบสวนภายใน คุณจะพบปะกับผู้ใหญ่
I can't get in touch with him.ฉันติดต่อเขาไม่ได้เลย
Miss Watson, can you help me get in touch with your friend in Greenwich Village?อาจารย์วัตสันคะ ช่วยหนูติดต่อเพื่อนของคุณ... ที่กรีนิชได้มั้ยคะ
Riley, do you know how to get in touch with lan?ไรลี่ย์, คุณรู้วิธีที่จะติดต่อ เอียนไม๊?
The car's registered to a Cindy Bradley. We haven't been able to get in touch with her.รถคันนั้นเป็นของ ซินดี้ แบรดลี่ย์ เรายังไม่สามารถติดต่อเธอได้

get in touch with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)

get in touch with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
連絡を取る[れんらくをとる, renrakuwotoru] (exp,v5r) to get in touch with

get in touch with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถึงกัน[v. exp.] (theungkan) EN: be in close contact ; get in touch with FR:
ติดต่อกับ[v. exp.] (tittø kap) EN: get in touch with ; stay in touch with ; stay in contact with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get in touch with
Back to top